Alida Drent
Gz-pycholoog 

EG-weg 15
9636 HX Zuidbroek

T 06-39559009
E info@adpsycholoog.com

big.nr. 99063396825
kvk.nr. 01175899

Bereikbaarheid

De praktijk is te vinden aan EG-weg 15, 9636 HX te Zuidbroek.

De openingstijden zijn:  maandag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 16.30. 

Telefonisch ben ik het best te bereiken op maandag en donderdag na 14.30. Mocht u geen gehoor krijgen dan kunt u inspreken op de voicemail en wordt u zo snel mogelijk terug gebeld.

Buiten kantooruren is Alida Drent Gz-psycholoog beperkt bereikbaar. Mocht u dringend hulp nodig hebben (in een crisis verkeren) en Alida Drent Gz-psycholoog is niet bereikbaar, dan kunt u bellen met uw huisarts of buiten kantooruren met de Doktersdienst Groningen (0900-9229)

 

 

Afzeggen afspraak

Wilt u telefonisch en tijdig laten weten wanneer u niet in de gelegenheid bent om een afspraak na te komen. Wanneer een afspraak niet 24-uur van tevoren wordt afgezegd zal dit bij u in rekening worden gebracht, de kosten hiervoor zijn €20,00 per gesprek. Deze kosten zijn niet verrekenbaar naar de zorgverzekeraar.

 

Verloop gesprekken

Een gesprek duurt ongeveer 50 minuten.

Tijdens het intakegesprek doorlopen we een aantal algemene vragen om zo, naast de klachten, een goed beeld te krijgen van u als persoon. Doorgaans zijn dit twee gesprekken. De problemen worden in kaart gebracht en er wordt vastgesteld of de problemen al dan wel/niet verband houden met de aanwezigheid van een (DSM) diagnose.

Als wordt besloten het behandeltraject aan te gaan wordt er een inschatting gemaakt van het aantal benodigde gesprekken en samen stellen we een behandelplan op, waarin de doelen en werkwijze worden vastgelegd. Het behandelplan dient als leidraad voor de verdere gesprekken. 

De behandeling wordt afgesloten met een afsluitbrief. Voordat de brief naar de huisarts wordt gestuurd wordt u gevraagd of u akkoord bent met de inhoud van de brief en het doorsturen.  

 

 

Vragenlijsten

Om de voortgang van de behandeling te kunnen bewaken wordt er bij de intake, alsook bij het afsluiten van de behandeling een klachtenlijst afgenomen. De uitkomsten hiervan worden anoniem doorgestuurd naar stichting Benchmark GGZ (zie voor meer informatie hierover https://www.sbggz.nl

Indien nodig worden er vragenlijsten afgenomen in het kader van de diagnostiek.

 

Dossiervoering

Er wordt een dossier aangemaakt waarin persoonlijke gegevens worden vermeld en waarin het beloop van de therapie wordt bijgehouden. Een psycholoog is verplicht een dossier twintig jaar te bewaren. U heeft recht op inzage van het dossier en een toelichting hierop. Bij eventuele onjuistheden kan een verzoek tot correctie worden gedaan. 

 

Beroepscode en privacybeleid:

Een psycholoog is verplicht zich te houden aan de beroepscode voor psychologen ( www.psynip.nl/website-openbaar-documenten-nip-algemeen/beroepscode-voor-psychologen.pdf). De code dient als een leidraad voor het beroepsmatig handelen, maar is tevens een informatiebron over wat u van uw behandelaar kunt verwachten.

Alida Drent GZ-psycholoog heeft sinds 25 mei 2018 haar Privacybeleid en Privacyverklaring aangescherpt in het kader van de AVG. Kijk op onderstaande links voor de inhoud van beide documenten.

Privacybeleid-Alida-Drent-GZ-psycholoog.pdf

Privacystatement-Alida-Drent-GZ-psycholoog.pdf

 

Kwaliteitsstatuut:

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Hieronder vindt u het kwaliteitsstatuut van Alida Drent GZ-psycholoog.

GGZ-kwaliteitsstatuut-2022.pdf

 

Vervanging in geval van ziekte en vakantie:

Mocht de behandelaar onverhoopt langdurig afwezig zijn dan is vervanging mogelijk. Er is een samenwerkingsovereenkomst met:

mevrouw L. de Groot, gz-psycholoog te Zuidlaren (www.psychologenpraktijkdegroot.nl)